8449 Brimstone Butterfly (Gonepteryx rhamni).
8449 Brimstone Butterfly (Gonepteryx rhamni).
8449 Brimstone Butterfly (Gonepteryx rhamni).